• 黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)

  投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:49:00

  导语黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分),黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。

  黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。那么黄姓女宝宝应该如何起名呢?我们?#40644;?#26469;看看吧。

  黄姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

  • 黄微娟
  • 黄榆桐
  • 黄柏嘉
  • 黄兰娥
  • 黄盈茵
  • 黄盈珺
  • 黄蕾碧
  • 黄筠娟
  • 黄彦茜
  • 黄薇菲
  • 黄香雅
  • 黄南雁
  • 黄琦芙
  • 黄琪涵
  • 黄兰惠
  • 黄筠芸
  • 黄榆雅
  • 黄榆惠
  • 黄盈雅
  • 黄琪惠
  • 黄琪雯
  • 黄彦月
  • 黄楠芙
  • 黄柳婷
  • 黄薇华
  • 黄筠凌
  • 黄筠云
  • 黄映菲
  • 黄琪茹
  • 黄彦媛
  • 黄芊雅
  • 黄香菱
  • 黄柳雯
  • 黄柳清
  • 黄虞芸
  • 黄彦珺
  • 黄虞茜
  • 黄琪雅
  • 黄琳茵
  • 黄熙娟
  • 黄莉曦
  • 黄柳月
  • 黄荷娜
  • 黄虞花
  • 黄琳凌
  • 黄琳云
  • 黄莉雅
  • 黄芍惠
  • 黄琦芸
  • 黄楠雅
  • 黄柳茜
  • 黄烟芸
  • 黄香珺
  • 黄荷雅
  • 黄微芙
  • 黄虹媛
  • 黄琳芸
  • 黄彦婷
  • 黄兰夏
  • 黄柳菡
  • 黄烟茜
  • 黄琦露
  • 黄琦桐
  • 黄琳婷
  • 黄筠雅
  • 黄薇萍
  • 黄虞芷
  • 黄兰媛
  • 黄映雅
  • 黄琳芝
  • 黄熙雅
  • 黄烟芙
  • 黄柳惠
  • 黄薇嘉
  • 黄彦梦
  • 黄琴雅
  • 黄玫茵
  • 黄琦芹
  • 黄琪凌
  • 黄映珺
  • 黄兰桂
  • 黄兰芝
  • 黄兰欢
  • 黄柳茹
  • 黄琦珺
  • 黄盈梦
  • 黄熙珺
  • 黄柳云
  • 黄琦惠
  • 黄榆桑
  • 黄莉桐
  • 黄琴桐
  • 黄映梦
  • 黄彦雅
  • 黄芊涵
  • 黄琳芷
  • 黄柳淑
  • 黄兰雁
  • 黄筠曦
  • 黄香月
  • 黄琴芙
  • 黄兰媚
  • 黄虹月
  • 黄虞芙
  • 黄微茜
  • 黄兰芷
  • 黄熙雁
  • 黄琳娜
  • 黄兰云
  • 黄莉纹
  • 黄兰雯
  • 黄柏晴
  • 黄盈语
  • 黄丽嘉
  • 黄红菡
  • 黄柳菲
  • 黄琪珺
  • 黄琳雅
  • 黄彦媚
  • 黄盈茹
  • 黄荷晴
  • 黄琦淑
  • 黄柳茵
  • 黄兰芸
  • 黄丽绮
  • 黄柳珺
  • 黄琦芳
  • 黄虞桐
  • 黄筠茹
  • 黄琳桐
  • 黄烟雅
  • 黄虞雅
  • 黄熙芳
  • 黄虹惠
  • 黄莉媚
  • 黄筠涵
  • 黄榆云
  • 黄彦晴
  • 黄微桐
  • 黄烟雅
  • 黄筠茜
  • 黄莉雁
  • 黄琦茜
  • 黄琪婷
  • 黄兰茹
  • 黄痴梦
  • 黄榆芸
  • 黄琪芸
  • 黄盈菱
  • 黄芊华
  • 黄兰芳
  • 黄琪雁
  • 黄丽菱
  • 黄映嘉
  • 黄琴雯
  • 黄莉芙
  • 黄熙茜
  • 黄荷晴
  • 黄筠珺
  • 黄盼雅
  • 黄兰婷
  • 黄琦娜
  • 黄柏茜
  • 黄柳华
  • 黄筠媛
  • 黄柳菱
  • 黄柏雅
  • 黄玫雅
  • 黄虞芝
  • 黄虹茹
  • 黄微芸
  • 黄琦云
  • 黄琳芳
  • 黄熙茹
  • 黄琪芙
  • 黄琦娟
  • 黄琦纹
  • 黄芊梦
  • 黄莉媛
  • 黄琳曦
  • 黄柏菲
  • 黄薇月
  • 黄筠纹
  • 黄盈雁
  • 黄柏惠
  • 黄琳珺
  • 黄琦桂
  • 黄映月
  • 黄榆珺
  • 黄若娟
  • 黄梨芷
  • 黄敏芝
  • 黄若娜
  • 黄梨芳
  • 黄若芸
  • 黄梅凌
  • 黄婕芙
  • 黄海芸
  • 黄卿芷
  • 黄海芙

  黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

  • 黄怡晴
  • 黄南雁
  • 黄傲娜
  • 黄南岚
  • 黄柳婷
  • 黄筠凌
  • 黄虞凌
  • 黄映菲
  • 黄彦媛
  • 黄映瑛
  • 黄虞芸
  • 黄虞茜
  • 黄烟凌
  • 黄莉曦
  • 黄荷娜
  • 黄虞花
  • 黄琳凌
  • 黄烟曦
  • 黄虞翔
  • 黄虞玲
  • 黄烟芸
  • 黄虹媛
  • 黄彦婷
  • 黄兰夏
  • 黄烟茜
  • 黄琳婷
  • 黄虞芷
  • 黄兰媛
  • 黄映雅
  • 黄烟芙
  • 黄琪凌
  • 黄映珺
  • 黄映梦
  • 黄虞媛
  • 黄筠曦
  • 黄虞芙
  • 黄怡婷
  • 黄琳娜
  • 黄柏晴
  • 黄傲晴
  • 黄丽嘉
  • 黄荷晴
  • 黄丽绮
  • 黄烟媛
  • 黄虞桐
  • 黄烟雅
  • 黄虞雅
  • 黄彦晴
  • 黄烟雅
  • 黄琪婷
  • 黄痴梦
  • 黄丽菱
  • 黄映嘉
  • 黄荷晴
  • 黄兰婷
  • 黄琦娜
  • 黄筠媛
  • 黄虞芝
  • 黄丽嫣
  • 黄南晴
  • 黄南嫣
  • 黄莉媛
  • 黄琳曦
  • 黄煜婷
  • 黄映月
  • 黄梨芷
  • 黄梨夏
  • 黄若娜
  • 黄梨芳
  • 黄梅凌
  • 黄甜夏
  • 黄若玲
  • 黄迎夏
  • 黄梨芸
  • 黄梨芝
  • 黄迎娜
  • 黄卿凌
  • 黄英娜
  • 黄婕凌
  • 黄若凌
  • 黄娅珍
  • 黄婕娜
  • 黄婉凌
  • 黄梨娟
  • 黄梨凌
  • 黄婕珍
  • 黄甜花
  • 黄梨芙
  • 黄婉娜
  • 黄卿娜
  • 黄曦萱
  • 黄琼瑶
  • 黄蓝瑶
  • 黄映瑾
  • 黄怡瑾
  • 黄梨雅
  • 黄甜雅
  • 黄樱晴
  • 黄丽璇
  • 黄婉婷
  • 黄梨茹
  • 黄彦璇
  • 黄英晴
  • 黄柏璇
  • 黄艺晴
  • 黄柳瑾
  • 黄梨珺
  • 黄若媛
  • 黄若晴
  • 黄婕媛
  • 黄?#32724;?/li>
  • 黄韵晓
  • 黄梨婷
  • 黄梨晴
  • 黄婉媛
  • 黄南璇
  • 黄映蓉
  • 黄梨茵
  • 黄梅婷
  • 黄梅迪
  • 黄薇瑾
  • 黄若婷
  • 黄梨翔
  • 黄甜晴
  • 黄梨媛
  • 黄梨茜
  • 黄蓝烟
  • 黄丹丽
  • 黄晴婉
  • 黄茹南
  • 黄晴婕
  • 黄晴梅
  • 黄月璐
  • 黄晴音
  • 黄晴玥
  • 黄月采
  • 黄婷玥
  • 黄晴娅
  • 黄雅南
  • 黄晴柳
  • 黄媛音
  • 黄月黛
  • 黄晴怡
  • 黄晴艺
  • 黄梨语
  • 黄梨艳
  • 黄梨菱
  • 黄梨菲
  • 黄婉裳
  • 黄甜绿
  • 黄梨嘉
  • 黄梨菡
  • 黄虞宛
  • 黄虞嘉
  • 黄榆彤
  • 黄琦昊
  • 黄虞语
  • 黄琪裳
  • 黄琦妮
  • 黄榆昕
  • 黄虞嫣
  • 黄烟妮
  • 黄筠妮
  • 黄莉妮
  • 黄琦裳
  • 黄虞瑛
  • 黄琪彤
  • 黄虞佳
  • 黄琴昕
  • 黄烟菡
  • 黄虞彤
  • 黄烟欣
  • 黄琳昕
  • 黄莉绿
  • 黄虞菲
  • 黄虞依
  • 黄傲妮
  • 黄虞昕
  • 黄虞尔
  • 黄晴兰
  • 黄柏璐
  • 黄芊黛
  • 黄南檀
  • 黄南莲
  • 黄映莲
  • 黄语甜
  • 黄晴瑶
  • 黄茜瑶
  • 黄晴蝶
  • 黄雁蝶
  • 黄尔娅
  • 黄晴莹
  • 黄雅瑶
  • 黄茜蝶
  • 黄茹瑶
  • 黄珺瑶
  • 黄媛萱
  • 黄虞烟
  • 黄丽娜
  • 黄绮丽

  黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

  • 黄思瑛
  • 黄怡晴
  • 黄歆岚
  • 黄姿岚
  • 黄傲娜
  • 黄柔嫣
  • 黄南岚
  • 黄韵翠
  • 黄映瑛
  • 黄?#30007;?/li>
  • 黄虞翔
  • 黄怡嫣
  • 黄怡絮
  • 黄?#32724;?/li>
  • 黄幽舒
  • 黄韵嫣
  • 黄秋岚
  • 黄?#34425;?/li>
  • 黄春岚
  • 黄傲岚
  • 黄怡婷
  • 黄傲晴
  • 黄傲珊
  • 黄秋嫣
  • 黄怡瑛
  • 黄姿翔
  • 黄姿瑛
  • 黄幽嫣
  • 黄怡嫦
  • 黄韵瑛
  • 黄诗岚
  • 黄丽嫣
  • 黄南嫣
  • 黄怡岚
  • 黄迎素
  • 黄迎夏
  • 黄迎娜
  • 黄娅珍
  • 黄婉凌
  • 黄婉娜
  • 黄馨影
  • 黄玥静
  • 黄怡瑾
  • 黄幽燕
  • 黄婉婷
  • 黄?#20339;?/li>
  • 黄婉舒
  • 黄婉岚
  • 黄?#27663;?/li>
  • 黄婉絮
  • 黄?#32724;?/li>
  • 黄韵晓
  • 黄彩岚
  • 黄婉媛
  • 黄梨翔
  • 黄岚旋
  • 黄岚玥
  • 黄晴婉
  • 黄岚怡
  • 黄岚悦
  • 黄岚婉
  • 黄岚音
  • 黄翔彩
  • 黄翔珠
  • 黄翔姿
  • 黄翔婉
  • 黄舒婉
  • 黄晴音
  • 黄晴玥
  • 黄婷玥
  • 黄晴娅
  • 黄媛音
  • 黄?#20843;?/li>
  • 黄翔柔
  • 黄晴怡
  • 黄舒娅
  • 黄迎嫣
  • 黄柔羽
  • 黄?#38754;?/li>
  • 黄旋嫣
  • 黄彩嫣
  • 黄梨艳
  • 黄怡羽
  • 黄婉嫣
  • 黄婉裳
  • 黄婉瑜
  • 黄思羽
  • 黄紫瑛
  • 黄玥羽
  • 黄幽羽
  • 黄虞宛
  • 黄诗宛
  • 黄诗依
  • 黄虞嫣
  • 黄钰嫣
  • 黄虞瑛
  • 黄诗瑛
  • 黄诗嫣
  • 黄虞依
  • 黄傲妮
  • 黄馨羽
  • 黄韵秀
  • 黄柔忆
  • 黄怡忆
  • 黄?#23478;?/li>
  • 黄睿娅
  • 黄?#28120;?/li>
  • 黄尔娅
  • 黄嫣婉
  • 黄岚影
  • 黄翠婉
  • 黄睿幽
  • 黄韵素
  • 黄睿玥
  • 黄睿怡
  • 黄嫣丽
  • 黄瑛音
  • 黄?#20185;?/li>
  • 黄怡曦
  • 黄睿音
  • 黄韵凌
  • 黄嫣怡
  • 黄婉璇
  • 黄?#21150;?/li>
  • 黄?#21150;?/li>
  • 黄岚钰
  • 黄岚虞
  • 黄亦瑶
  • 黄虞燕
  • 黄岚璐
  • 黄岚黛
  • 黄岚忆
  • 黄韵依
  • 黄韵昕
  • 黄?#22799;?/li>
  • 黄丽依
  • 黄柔翔
  • 黄春嫣
  • 黄虞岚
  • 黄姿嫣
  • 黄幽绿
  • 黄婉晴
  • 黄紫嫣
  • 黄娅艳
  • 黄珠嫣
  • 黄韵倩
  • 黄韵夏
  • 黄翔铃
  • 黄诗燕
  • 黄韵娜
  • 黄玥婷
  • 黄翔婵

  黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

  • 黄思瑛
  • 黄歆岚
  • 黄姿岚
  • 黄诗素
  • 黄柔嫣
  • 黄思萍
  • 黄思幻
  • 黄微倩
  • 黄韵翠
  • 黄?#24178;?/li>
  • 黄思睿
  • 黄歆珊
  • 黄歆纹
  • 黄姿絮
  • 黄姿云
  • 黄熙珊
  • 黄诗宸
  • 黄姿媚
  • 黄春华
  • 黄思嫦
  • 黄?#30007;?/li>
  • 黄秋雯
  • 黄怡絮
  • 黄?#32724;?/li>
  • 黄香舒
  • 黄香瑜
  • 黄姿寒
  • 黄幽舒
  • 黄春萍
  • 黄诗雯
  • 黄姿惠
  • 黄思絮
  • 黄秋岚
  • 黄柔瑜
  • 黄?#34425;?/li>
  • 黄春岚
  • 黄歆寒
  • 黄盈瑜
  • 黄诗涵
  • 黄?#20010;?/li>
  • 黄秋翠
  • 黄熙宸
  • 黄春淑
  • 黄诗欢
  • 黄诗露
  • 黄思碧
  • 黄傲珊
  • 黄秋嫣
  • 黄秋睿
  • 黄盼翠
  • 黄柔淑
  • 黄姿翔
  • 黄柔幻
  • 黄歆絮
  • 黄柔雯
  • 黄姿瑛
  • 黄柔睿
  • 黄秋华
  • 黄诗云
  • 黄歆素
  • 黄熙倩
  • 黄诗惠
  • 黄熙絮
  • 黄怡嫦
  • 黄熙舒
  • 黄秋云
  • 黄诗岚
  • 黄新惠
  • 黄柔惠
  • 黄柔嫦
  • 黄春惠
  • 黄秋碧
  • 黄思云
  • 黄思惠
  • 黄姿睿
  • 黄?#22025;?/li>
  • 黄秋惠
  • 黄思雯
  • 黄紫宸
  • 黄曼珊
  • 黄迎素
  • 黄海宸
  • 黄紫真
  • 黄雪宸
  • 黄旋纹
  • 黄海倩
  • 黄问珊
  • 黄彩珊
  • 黄彩宸
  • 黄雪珊
  • 黄旋倩
  • 黄珠宸
  • 黄珠珊
  • 黄彩纹
  • 黄旋珊
  • 黄紫纹
  • 黄海珊
  • 黄馨影
  • 黄?#20204;?/li>
  • 黄玥静
  • 黄姿静
  • 黄?#20339;?/li>
  • 黄紫丝
  • 黄婉舒
  • 黄紫云
  • 黄曼舒
  • 黄紫惠
  • 黄?#27663;?/li>
  • 黄婉絮
  • 黄紫寒
  • 黄彩岚
  • 黄珠惠
  • 黄柔凝
  • 黄思润
  • 黄雪舒
  • 黄雪絮
  • 黄柔霎
  • 黄思凝
  • 黄彩惠
  • 黄紫舒
  • 黄曼絮
  • 黄珠清
  • 黄紫超
  • 黄旋惠
  • 黄紫雯
  • 黄馨仙
  • 黄水柔
  • 黄岚旋
  • 黄云柔
  • 黄舒香
  • 黄岚悦
  • 黄翔彩
  • 黄雯思
  • 黄翔珠
  • 黄惜海
  • 黄淑柔
  • 黄云姿
  • 黄涵珠
  • 黄淑姿
  • 黄涵姿
  • 黄寒姿
  • 黄寒秋
  • 黄翔姿
  • 黄舒婉
  • 黄惠思
  • 黄涵思
  • 黄惜雪
  • 黄惠秋
  • 黄雯旋
  • 黄惠柔
  • 黄涵紫
  • 黄?#20843;?/li>
  • 黄翔柔
  • 黄舒娅
  • 黄紫翠
  • 黄雪瑜
  • 黄柔羽
  • 黄紫翠
  • 黄柔冰
  • 黄思冰
  • 黄?#38754;?/li>
  • 黄珠瑜
  • 黄旋嫣
  • 黄彩睿
  • 黄雪翠
  • 黄彩嫣
  • 黄旋睿
  • 黄雪睿
  • 黄彩瑜
  • 黄婉瑜
  • 黄曼瑜
  • 黄珠华
  • 黄思羽
  • 黄紫瑛
  • 黄紫华
  • 黄紫睿
  • 黄觅翠
  • 黄彩鸣
  • 黄歆翠
  • 黄熙瑜
  • 黄诗宛
  • 黄熙姗
  • 黄诗沐
  • 黄铃华
  • 黄诗依
  • 黄歆华
  • 黄诗雨
  • 黄歆姗
  • 黄诗沁
  • 黄钰嫣
  • 黄诗瑜
  • 黄诗碧
  • 黄钰华
  • 黄诗华
  • 黄诗瑛
  • 黄靖儿
  • 黄诗睿
  • 黄诗明
  • 黄诗凤
  • 黄诗嫣

  黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

  • 黄微娟
  • 黄兰娥
  • 黄盈茵
  • 黄盈珺
  • 黄蕾碧
  • 黄香雅
  • 黄琪涵
  • 黄兰惠
  • 黄榆惠
  • 黄思萍
  • 黄盈雅
  • 黄琪惠
  • 黄琪雯
  • 黄思幻
  • 黄薇华
  • 黄筠云
  • 黄微倩
  • 黄香菱
  • 黄柳雯
  • 黄歆纹
  • 黄香寒
  • 黄柳清
  • 黄盈雯
  • 黄熙娟
  • 黄姿云
  • 黄香华
  • 黄熙珊
  • 黄琳云
  • 黄姿媚
  • 黄芍惠
  • 黄春华
  • 黄秋雯
  • 黄香珺
  • 黄微芙
  • 黄香舒
  • 黄熙淑
  • 黄琦露
  • 黄香瑜
  • 黄姿寒
  • 黄薇萍
  • 黄熙雅
  • 黄春萍
  • 黄诗雯
  • 黄柳惠
  • 黄玫茵
  • 黄姿惠
  • 黄兰欢
  • 黄盈梦
  • 黄熙珺
  • 黄柳云
  • 黄琦惠
  • 黄玫惠
  • 黄歆寒
  • 黄芊涵
  • 黄微雯
  • 黄柳淑
  • 黄香惠
  • 黄盈瑜
  • 黄香月
  • 黄微惠
  • 黄诗涵
  • 黄兰媚
  • 黄?#20010;?/li>
  • 黄熙宸
  • 黄微茜
  • 黄春淑
  • 黄熙雁
  • 黄诗欢
  • 黄兰云
  • 黄莉纹
  • 黄兰雯
  • 黄诗露
  • 黄思碧
  • 黄盈语
  • 黄红菡
  • 黄彦媚
  • 黄盈茹
  • 黄红惠
  • 黄琦淑
  • 黄盼翠
  • 黄柔淑
  • 黄柔幻
  • 黄柔雯
  • 黄熙芳
  • 黄虹惠
  • 黄莉媚
  • 黄熙雯
  • 黄筠涵
  • 黄秋华
  • 黄榆云
  • 黄微桐
  • 黄诗云
  • 黄熙雯
  • 黄玫华
  • 黄香涵
  • 黄盈菱
  • 黄熙倩
  • 黄芊华
  • 黄香鸣
  • 黄诗惠
  • 黄熙絮
  • 黄琴雯
  • 黄熙舒
  • 黄熙茜
  • 黄盼雅
  • 黄熙惠
  • 黄柳华
  • 黄秋云
  • 黄玫雅
  • 黄微芸
  • 黄新惠
  • 黄琦云
  • 黄柔惠
  • 黄熙茹
  • 黄盈云
  • 黄琦纹
  • 黄春惠
  • 黄秋碧
  • 黄思云
  • 黄思惠
  • 黄筠纹
  • 黄盈雁
  • 黄?#22025;?/li>
  • 黄柏惠
  • 黄秋惠
  • 黄盈清
  • 黄思雯
  • 黄曼珊
  • 黄敏芝
  • 黄海宸
  • 黄雪纹
  • 黄雪宸
  • 黄海芸
  • 黄旋纹
  • 黄海芙
  • 黄海倩
  • 黄薇冰
  • 黄曼纹
  • 黄?#22025;?/li>
  • 黄曼芳
  • 黄曼芸
  • 黄雪芙
  • 黄敏芸
  • 黄曼桐
  • 黄曼娥
  • 黄雪珊
  • 黄曼倚
  • 黄雪芷
  • 黄彩纹
  • 黄曼芷
  • 黄海桃
  • 黄雪芳
  • 黄海纹
  • 黄紫纹
  • 黄海珊
  • 黄雪桑
  • 黄雪芸
  • 黄敏桐
  • 黄曼芙
  • 黄雪娟
  • 黄露莹
  • 黄蓝慕
  • 黄?#20204;?/li>
  • 黄曼雁
  • 黄觅茜
  • 黄雪雯
  • 黄彦凝
  • 黄艺涵
  • 黄梅云
  • 黄虹凝
  • 黄婕淑
  • 黄曼涵
  • 黄雪茹
  • 黄柏凝
  • 黄曼清
  • 黄英淑
  • 黄曼云
  • 黄曼寒
  • 黄雪云
  • 黄觅惠
  • 黄曼雯
  • 黄雪珺
  • 黄梅雯
  • 黄紫云
  • 黄曼淑
  • 黄海雅
  • 黄敏涵
  • 黄曼舒
  • 黄玫颖
  • 黄紫惠
  • 黄梅惠
  • 黄盈洁
  • 黄敏惠
  • 黄卿惠
  • 黄婕雯
  • 黄薇洁
  • 黄若欢
  • 黄紫寒
  • 黄曼雅
  • 黄敏雅

  黄姓历史名人:

  黄宗羲?#22909;?#28165;之际杰出思想家、史学家。所著《明儒学案》、?#31471;?#20803;学案》为中国历史上系统的哲学思想专著,开辟了清代史学研究的风气,是明末清初三大思想家之一。
  黄慎:清代画家。善画人物,兼工花鸟、山水。为'扬州八怪'之一。
  黄庭坚:北宋文学家。其诗与苏轼并称'苏黄',开创了江西诗派。也是宋代四大书法家之一。
  黄盖:三国时吴国将领。与周喻用苦肉计,诱曹操?#33433;擔?#29992;火破曹。
  黄道婆:元初女纺织家。在海南岛居住了三十多年,学?#20658;死?#26063;民间的纺织?#38469;?#24182;加以改进和发明,晚年反归?#19990;錚?#20256;授纺织?#38469;酢?br /> 黄石公:秦朝末人,熟知兵法,曾于下邳圯(桥)上赠张良《太公兵法》。
  黄歇:战国时楚相,因有功,被封为?#33655;旌睿?#20026;战国时著名的四公子之一。

  黄姓聚集地:

  迁徙分布
  黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带。黄国灭于楚之后,黄姓族人散居四方。有地?#30887;?#33267;河南中部,大批则?#40644;?#20869;迁到楚国腹地(今?#39062;本常?#20170;黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说均因黄人迁此而得名。其中有一支内迁到楚都郢(今江陵、荆州),又有一支迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一带)。秦汉之时,黄姓已称盛于长江中游及以北河南、安徽等地。黄姓大举南迁?#21152;?#35199;晋末年,因中原士族大举南迁,使黄姓在南方的分布更广泛。与此同时,黄姓已同胡、林、陈、郑、丘、何、曾等八族迁入闽(福建),成为后来入闽的'八大姓氏'之一。经过魏晋至隋唐时期的?#27426;?#36801;徙?#22836;?#34893;,黄姓形成了今河南、湖北、四川、江苏、福建、广西等地望族。宋代有黄潜善,其九个儿子散处广东各地,?#24742;分?#23621;多,后发展成为广东大姓。北?#25991;?#37329;兵功入开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶平、陆丰等地。宋元之际,黄氏称盛于闽粤,至明末清初,开?#23478;?#23621;台湾,后?#20174;?#26377;不少人播迁至海外。黄姓是我国一个比较典型的南方姓氏。
  台湾黄姓仅次于陈、林,居第三。是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的。到清代,福建和广东等省来台居住、据荒的人络绎于道。

  黄氏有一些人融入壮、瑶、侗、水、?#23478;饋?#34507;等少数民族。唐代以前黄氏已在岭南、西南地区的一些少数民族中扎根。其中,为蛋民者,居于广州沙南;迁到广西黄洞者,叫黄洞蛮,大多为壮族;融入瑶族者,分布相当广?#28023;?#23621;于广西、广东、湖南、云南、贵州的许多县、乡,以广西居多。

  堂号

  '宽和堂'?#27721;?#20195;黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民?#40644;?#20026;他呼冤,终于平反昭雪。
  '江夏堂':后汉黄香,小时死了?#30422;祝?#20182;对?#30422;?#26368;孝,夏天用扇?#24433;迅盖?#30340;席子扇凉,冬天把?#30422;?#30340;被褥暖?#21462;?#20154;夸他的孝:'?#29020;?#26080;双,江夏黄童!'
  黄姓堂号还有'思敬'、'逸敦'、'敦睦'、'炽昌'等。'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名。


  上一条:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)    下一条:带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字
  本文标题:黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)
  手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48732.html
  福建十一选五app下载